University of Management and Economics
១.គោលបំណងនៃការសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សានេះរៀបចំទ្បើងសម្រាប់និស្សិតដែលសិក្សាយកផ្នែកឯកទេស គណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ពីព្រោះកម្មវិធី នេះ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើចំណេះដឹងទូទៅដូចជា៖ ការ គ្រប់គ្រងគណនេយ្យ កិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ កិច្ចការកាត់រំលោះ សើរើបញ្ជី បេឡាធិការ សម្របសម្រួលថវិការ ពន្ធដា ផ្នែកសាវនកម្ម​ គ្រប់គ្រងឥណទាន គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យ ។ល។
២.ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាលើជំនាញនេះ និស្សិតមានឱកាសការងារជាច្រើនក្នុងអាជីវកម្ម។ និស្សិតអាចជាអ្នកវិភាគឥណទាន មន្រ្តីផ្ដល់ប្រាក់កំម្ចី អ្នកគ្រប់គ្រងឥណទានសាច់ប្រាក់ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ គណនេយ្យករ អ្នកវិភាគនិងអ្នកត្រួតពិនិត្យពន្ធដារ អ្នកបច្ចេកទេសសវនកម្មខាងក្នុង អ្នកគ្រប់គ្រង គណនេយ្យ អ្នកសម្របសម្រួលថវិកា និង គ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្ស។និស្សិតដែលមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង ផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុអាចបន្តការសិក្សាទៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគណនេយ្យឬផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ចនិងជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត ។
៣.កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម ១ ឆមាស
កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម ១ ឆមាស លើឯកទេសនីតិសាស្រ្តនេះ អាចជួយអោយនិស្សិតមានសមត្ថភាពបំ ពេញការងារនិងរកការងារធ្វើនៅតាម ក្រសួង ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋ សហគ្រាសឯកជន ឬ អង្គការនានា ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែឆ្ពោះ ទៅរកនីតិរដ្ឋពេញលេញ ក៏ដូចជាការ ធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងតំបន់ និង ពិភពលោកផងដែរ ។ កម្មវិធីសិក្សា រយៈពេល ២ ឆ្នាំកន្លះនេះ នឹងអាចជួយអោយអ្នកសិក្សាទទួលបាននូវឪកាសការងារសំខាន់ៗជាច្រើន។ ចំពោះនិស្សិតដែលសិក្សាបរិញ្ញាបត្ររង (មិនមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ) ត្រូវតែសិក្សាបន្ថែម ១ឆមាសជាមុនសិន មុននឹងបន្តចូលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក្នុងវិស័យដូចគ្នា។
៤.រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា
លេខកូដ
មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ
Name In English
ក្រេឌីត
ផ្សេងៗ
HISC 101
ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា History of Cambodia
3
OAD 102
គ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ Office Administration
3
SO 103
សង្គមវិទ្យា Sociology
3
CS 104
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science
3
ENG 105
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត ១ English Skill for University Level I
3
BUD 106
មួលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះពុទ្ធសា សនា Basic of Buddhism
3
BMAT 107
គណិតវិទ្យាអាជីវកម្ម Business Math
3
INEC 108
សេចក្តីផ្តើមសេដ្ឋកិច្ច Introduction to Economics
3
តម្រង់ទិស
ENVR 109
សេចក្តីផ្តើមនៃអាជីវកម្ម Introduction to Business
3
ENG 110
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត២ English Skill for University Level II
3
PMKT 111
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារ Principle of MarketingI
3
បន្ថែម
IMGT 112
សេចក្តីផ្តើមនៃការគ្រប់គ្រង Inroduction to Management
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
PROL 213
ភាពជាអ្នកដឹកនាំគម្រោង I Project Leadership I
3
INRA 214
គណនេយ្យសម្រាប់ការកត់ត្រា Incomplete Record Accrounting
3
OBRC 215
ការប្រមូល និង រក្សាអតិថិជន Obtaining and Retaining Customer
3
MADI 216
ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ចម្រុះ Managing Diversity
3
FINSI 217
សេចក្តីផ្តើមនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ Financial System: An Introduction
3
ENGBL 218
ការសរសេរលិខិតអាជីវកម្ម Business Letter
3
PROL 219
ភាពជាអ្នកដឹកនាំគម្រោង II Project Leadership II
3
MABU 220
ការរៀបចំគម្រោងថវិកា Managing Budget
3
COFM 221
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្នែកសាងសង់ Construction Financial Management
3
INBA 222
សេចក្តីផ្តើមធនាគារ Introduction to Banking
3
COPF 223
បរិបទនៃគោលបំណង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ The Context and Purpose of Financial Statement
3
ENGC 224
ភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់ទំនាក់ទំនង English for Communication Skills
3
* មុខវិជ្ជាសិក្សាបន្ថែម ១ឆមាស
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
PECM 225
ការលើកទឹកចិត្តនិង ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង Personal Confident and Motivation
3
UNOR 226
ការស្វែងយល់ពីអង្គភាព I Understanding Organization I
3
EFCS 227
ប្រសិទ្ធភាពនៃការទំនាក់ទំនង Effective Communication Skills
3
INPS 228
អនុភាព និង ការបញ្ចុះបញ្ចូល Influencing and Persuation Skills
3
UNOR 229
ការស្វែងយល់ពីអង្គភាព II Understanding Organization II
3