University of Management and Economics
១.គោលបំណងនៃការសិក្សា
កម្មវិធីនេះ រៀបចំសម្រាប់និស្សិតដែលសិក្សាផ្នែកឯកទេសភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់ការអប់រំ។ កម្មវិធីនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការបង្រៀននិងការ រៀន ទូទៅដូចជា៖ វិធីសាស្ត្របង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទូទៅ គ្រប់កម្រិត ការបង្រៀន ទៅលើជំនាញទាំងបួន វេយ្យាករណ៍ វក្យស័ព្ទ ការបញ្ចេញសម្លេង ការប្រើប្រាស់ភាសា វប្បធម៌ អក្សរសាស្រ្ត រួមផ្សំនឹងជំនាញបន្ទាប់បន្សំដទៃទៀតទាក់ទងនឹងភាសាអង់គ្លេ ស។ ម្យ៉ាងវិញទៀត កម្មវិធីសិក្សានេះនឹងប្រែក្លាយនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ ការសិក្សា រយៈពេល២ ឆ្នាំ ឲ្យទៅជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស អ្នកទំនាក់ទំនង អ្នកបកប្រែភា សា ឬក៏ អ្នកសម្របសម្រួលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ។ លើសពីនេះទៅទៀត កម្មវិធីសិ ក្សានេះ នឹងជួយឲ្យនិស្សិតយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីប្រភពដើមនៃការបង្រៀននិងការ រៀន នៅលើសកលលោក និង ការវិវត្តរាល់ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។
២.ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា
និស្សិតក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សា អាចយកចំណេះដឹង និង ជំនាញវិជា្ជជីវៈទាំងឡាយ ទៅអនុវត្ត នៅតាមក្រុមហ៊ុន អង្គការជាតិ-អន្តរជាតិ និង សហគា្រស ដែល កំពុងតែប្រ តិបត្តិ សកម្មភាព របស់ខ្លួន ដែលពាក់ពន្ធ័ទៅនឹងវិស័យភាសាអង់គ្លេសបែបអប់រំ និង គ្រូបង្រៀន ភាសាប្រកប ដោយជោគជ័យ និងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការងារ។ ជាក់ ស្តែង ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចំរើន ដោយពឹងផ្អែកទៅ លើវិស័យឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម តាមរយៈ ការទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសអោយមក ធ្វើការវិនិយោគដោយផ្អែកលើទំនាក់ទំនង ជាពិសេស សិស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេ សកម្ពុជា កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍និងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេស។ ម្យ៉ាងវិញទៀត និស្សិត ដែលបញ្ចប់ការសិក្សា ហើយមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាលើឯកទេសនេះ បន្ថែមទៀត នៅថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាបានយ៉ាងងាយស្រួល ។
៣.កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម ១ ឆមាស
កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម ១ ឆមាស លើឯកទេសនីតិសាស្រ្តនេះ អាចជួយអោយនិស្សិតមានសមត្ថភាពបំ ពេញការងារនិងរកការងារធ្វើនៅតាម ក្រសួង ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋ សហគ្រាសឯកជន ឬ អង្គការនានា ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែឆ្ពោះ ទៅរកនីតិរដ្ឋពេញលេញ ក៏ដូចជាការ ធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងតំបន់ និង ពិភពលោកផងដែរ ។ កម្មវិធីសិក្សា រយៈពេល ២ ឆ្នាំកន្លះនេះ នឹងអាចជួយអោយអ្នកសិក្សាទទួលបាននូវឪកាសការងារសំខាន់ៗជាច្រើន។ ចំពោះនិស្សិតដែលសិក្សាបរិញ្ញាបត្ររង (មិនមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ) ត្រូវតែសិក្សាបន្ថែម ១ឆមាសជាមុនសិន មុននឹងបន្តចូលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក្នុងវិស័យដូចគ្នា។
៤.រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name in English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
HISC 101
ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា History of Cambodia
3
OAD 102
គ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋ បាល និងការិយាល័យ Office Administration
3
SO 103
សង្គមវិទ្យា Sociology
3
CS 104
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science
3
ENG 105
អង់គ្លេសសម្រាប់សា កលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត ១ English Skill for University Level I
3
BUD 106
មួលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះ ពុទ្ធសា សនា Basic of Buddhism
3
BMAT 107
គណិតវិទ្យាអាជីវកម្ម Business Math
3
CONV 108
ការសន្ទនា Conversation
3
តម្រង់ទិស
ACAW 109
ជំនាញនៃការសរសេរ Academic Writing
3
ENG 110
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត២ English Skill for University Level II
3
PMKT 111
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារ Principle of MarketingI
3
បន្ថែម
IMGT 112
សេចក្តីផ្តើមនៃការ គ្រប់គ្រង Inroduction to Management
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name in English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
TEYL 213
បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់បឋមវ័យI Teaching English to Young Learner I
3
TPS 214
ជំនាញផលិតភាពបង្រៀន Teaching Productive Skills
3
TRS 215
ជំនាញបង្រៀន លេខាធិការ Teaching Receptive Skills
3
PRAG 216
វេយ្យាករណ៍ សម្រាប់អនុវត្តន៍I Practical Grammar I
3
TEYL 217
បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់បឋមវ័យII Teaching English to Young Learner II
3
EKS 218
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម៣ English Supporting Pro.III
3
CMGT 219
ការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀន Classroom Management
3
HGET 220
វិធីសាស្រ្តធ្វើអោយ ក្លាយជាគ្រូល្អ How to be a Good English Teacher
3
PRAG 221
វេយ្យាករណ៍សម្រាប់អនុវត្តន៍ Practical Grammar II
3
EKS 222
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម៣ English Supporting Pro.IV
3
* មុខវិជ្ជាបន្ថែម ១ឆមាស
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
BUEC 223
ភាសាអង់គ្លេសអាជីវកម្ម សម្រាប់ទំនាក់ទំនង Business English for Communication
3
PHIL 224
ទស្សនៈវិជ្ជានៃភាសា Philosophy of Language
3
TESL 225
បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស ជាភាសាទី២ Teaching English As Second Language
3
TEPE 226
គរុកោសល្យ និង ការបង្រៀន Teaching and Pedagogy
3
TALI 227
វិទ្យាសាស្រ្តនៃការស្តាប់ Tactic Listening
3