University of Management and Economics
១.គោលបំណងនៃការសិក្សា
កម្មវិធីនេះ រៀបចំឡើងសម្រាប់និស្សិតដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការងារគ្រប់គ្រង ទូទៅ និងការសិក្សាពីជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ដែលនាំឲ្យពួកគេអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់បរិយាកាស អាជីវកម្មដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរ ។ វាត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឲ្យនិស្សិតមានជំនាញដឹកនាំនិងចិត្តសាស្រ្ដដែល ចាំបាច់ក្នុងអង្គភាពនៅក្នុងសម័យសកលភាវូបនីយកម្ម ។ ឯកទេសនេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអនុវត្តថ្មីៗចំពោះសមត្ថភាពនៃផ្នែក បច្ចេកទេសដែលផ្ដល់ឲ្យនិស្សិតនូវជំនាញចាត់ចែង បង្កើតគោលដៅ និងសកម្មភាព ។ និស្សិតអាចទទួលបានចំណេះដឹង មូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងទូទៅ និងចំណេះដឹងផ្សេងៗ នៃការអនុវត្ដន៍ការគ្រប់គ្រង ហើយទទួលបាននូវបទពិសោធន៍អនុវត្ដក្នុង បរិបទជាក់ស្ដែង។ និស្សិតអាចទទួលបាននូវជំនាញដែលអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវការមាន៖ ជំនាញអនុវត្ត ការវិភាគបញ្ហាគ្រប់គ្រង ការយល់ដឹងពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថាន ។
២.ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា
ឱកាសសម្រាប់និស្សិតសិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រងទូទៅ ស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នឹងទទួលបានជំនាញក្នុងការដោះសា្រយបញ្ហា និងធ្វើការសម្រេចចិត្តរួមជាមួយការយល់ដឹងនូវអាជីវកម្ម ដែលតែងតែមានការផ្លាស់ប្តូរ។ តាមរយៈជំនាញនេះ អាចធ្វើឲ្យនិស្សិតទទួលបាននូវការងារល្អនិងត្រូវតាមជំនាញ និងចំណេះដឹង។ និស្សិតអាចស្វែងរកការងារនៅតាមអង្គការ ស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន ព្រមទាំងអាចបង្កើត និងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូច មធ្យម ធំដោយខ្លួនឯងបាន ។ ក្រោយពេល បញ្ចប់ការសិក្សា និស្សិតអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំឬអ្នកគ្រប់គ្រងប្រកបដោយភាពជោគជ័យ និងមានជំនាញពិតប្រាកដ។ ពួកគេអាចក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សមជាអ្នកគ្រប់គ្រង ដែលមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយឬក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកគុណភាពផលិតផលឬសេវាកម្ម។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្ររងលើឯកទេសនេះ និស្សិតអាចសិក្សាបន្ដយកបរិញ្ញបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច និងជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។
៣.កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម ១ ឆមាស
កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម ១ ឆមាស លើឯកទេសនីតិសាស្រ្តនេះ អាចជួយអោយនិស្សិតមានសមត្ថភាពបំ ពេញការងារនិងរកការងារធ្វើនៅតាម ក្រសួង ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋ សហគ្រាសឯកជន ឬ អង្គការនានា ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែឆ្ពោះ ទៅរកនីតិរដ្ឋពេញលេញ ក៏ដូចជាការ ធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងតំបន់ និង ពិភពលោកផងដែរ ។ កម្មវិធីសិក្សា រយៈពេល ២ ឆ្នាំកន្លះនេះ នឹងអាចជួយអោយអ្នកសិក្សាទទួលបាននូវឪកាសការងារសំខាន់ៗជាច្រើន។ ចំពោះនិស្សិតដែលសិក្សាបរិញ្ញាបត្ររង (មិនមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ) ត្រូវតែសិក្សាបន្ថែម ១ឆមាសជាមុនសិន មុននឹងបន្តចូលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក្នុងវិស័យដូចគ្នា។
៤.រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
HISC 101
ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា History of Cambodia
3
OAD 102
គ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ Office Administration
3
SO 103
សង្គមវិទ្យា Sociology
3
CS 104
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science
3
ENG 105
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត ១ English Skill for University Level I
3
BUD 106
មួលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះពុទ្ធសា សនា Basic of Buddhism
3
BMAT 107
គណិតវិទ្យាអាជីវកម្ម Business Math
3
INEC 108
សេចក្តីផ្តើមសេដ្ឋកិច្ច Introduction to Economics
3
តម្រង់ទិស
INBU 109
សេចក្តីផ្តើមនៃអាជីវកម្ម Introduction to Business
3
ENG 110
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត២ English Skill for University Level II
3
PMKT 111
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារ Principle of MarketingI
3
បន្ថែម
IMGT 112
សេចក្តីផ្តើមនៃការគ្រប់គ្រង Inroduction to Management
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
PROL 213
ភាពជាអ្នកដឹកនាំគម្រោង I Project Leadership I
3
CENM 214
ការបណ្តុះបណ្តាលគំនិត អោយក្លាយជាសហគ្រិនភាព Creating and Entrepreneurial Mindset
3
OBRC 215
ការប្រមូល និង រក្សាអតិថិជន Obtaining and Retaining Customer
3
MADI 216
ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ចម្រុះ Managing Diversity
3
ICPE 217
របៀបបង្កើនការប្រតិបត្ត ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក How to Improve Your Company's Performance
3
ENGBL 218
ការសរសេរលិខិតអាជីវកម្ម Business Letter
3
PROL 219
ភាពជាអ្នកដឹកនាំគម្រោង II Project Leadership II
3
MABU 220
ការរៀបចំគម្រោងថវិកា Managing Budget
3
INEM 221
ការណែនាំទីផ្សារមូលធន Introduction to Equity Market
3
INBA 222
សេចក្តីផ្តើមធនាគារ Introduction to Banking
3
FDMI 223
ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ហិរញ្ញវត្ថុនិងឥរិយាបថវិនិយោគិន Financial Decision Making Investor Behavior
3
ENGC 224
ភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់ទំនាក់ទំនង English for Communication Skills
3
* មុខវិជ្ជាសិក្សាបន្ថែម ១ឆមាស
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
PECM 225
ការលើកទឹកចិត្តនិង ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង Personal Confident and Motivation
3
UNOR 226
ការស្វែងយល់ពីអង្គភាព I Understanding Organization I
3
EFCS 227
ប្រសិទ្ធភាពនៃការទំនាក់ទំនង Effective Communication Skills
3
INPS 228
អនុភាព និង ការបញ្ចុះបញ្ចូល Influencing and Persuation Skills
3
UNOR 229
ការស្វែងយល់ពីអង្គភាព II Understanding Organization II
3