University of Management and Economics
១.គោលបំណងនៃការសិក្សា
កម្មវិធីនេះរៀបចំសម្រាប់និស្សិតដែលសិក្សាឯកទេសភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ ទំនងពីព្រោះ កម្មវិធីនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើចំណេះដឹងទូទៅដូចជា៖ ការសិក្សាភាសា អង់គ្លេសទូទៅ អក្សរសិល្បិ៍នៅតំបន់អាស៊ីនិងបស្ចឹមប្រទេស ការសិក្សាពីវប្បធម៌នានា នៅលើសាកលលោក ការសិក្សាពីមូលដ្ឋាននៃការសរសេរភាសាអង់គ្លេស សិល្បៈក្នុង ការទំនាក់ទំនង និងការនិយាយជាសាធារណៈ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត កម្មវិធីសិក្សានេះនឹង អាចធ្វើឲ្យនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំ ក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀន ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ និងភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់ ទំនាក់ទំនង អ្នកបកប្រែ ភាសា ឬ អាចជា អ្នកសម្របសម្រួលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ។ លើសពីនេះទៅទៀត កម្មវិធីសិក្សា នេះ នឹងជួយឲ្យនិស្សិតយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីប្រភពដើមនៃការទំនាក់ទំនង នៅលើ សាកលលោក ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងការវិវត្តរាល់ដំណាក់កាលនីមួយៗ ។
២.ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា
ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសនេះ និស្សិតនឹង អាចយកចំណេះដឹង និងជំនាញ វិជា្ជជីវៈទាំងឡាយទៅប្រើប្រាស់និងអនុវត្តការងារ នៅតាមក្រុមហ៊ុន អង្គការជាតិ-អន្តរ ជាតិ និង សហគា្រសដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដែលពាក់ពន្ធ័ទៅនឹងវិស័យ ភាសាអង់គ្លេស បែបទំនាក់ទំនង ប្រកបដោយ ជោគជ័យ និងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុង ការងារ ស្របទៅនឹងកាលៈទេសៈរបស់ ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយ មានសេ ដ្ឋកិច្ចរីកចំរើនដោយពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម តាមរយៈការទាក់ ទាញវិនិយោគិន បរទេស ឲ្យមកធ្វើការវិនិយោគដោយផ្អែកលើការទំនាក់ទំនង ។ ម្យ៉ាង វិញទៀត និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រហើយ អាចបន្តការ សិក្សាលើ ឯកទេសនេះ នៅថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាបានយ៉ាងងាយស្រួល ។
៣.រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name in English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
HISC 101
ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា History of Cambodia
3
OAD 102
គ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋ បាល និងការិយាល័យ Office Administration
3
SO 103
សង្គមវិទ្យា Sociology
3
CS 104
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science
3
ENG 105
អង់គ្លេសសម្រាប់សា កលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត១ English Skill for University Level I
3
BUD 106
មួលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះ ពុទ្ធសា សនា Basic of Buddhism
3
BMAT 107
គណិតវិទ្យាអាជីវកម្ម Business Math
3
ACAW 109
ជំនាញនៃការសរសេរ Academic Writing
3
តម្រង់ទិស
CONV 108
ការសន្ទនា Conversation
3
តម្រង់ទិស
ENG 110
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត២ English Skill for University Level II
3
PMKT 111
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារ Principle of MarketingI
3
បន្ថែម
IMGT 112
សេចក្តីផ្តើមនៃការ គ្រប់គ្រង Inroduction to Management
3
បន្ថែម
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name in English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ECE 213
ភាសាអង់គ្លេសស្នូល១ Core English I (Upper)
3
ECS 214
ការសិក្សាវប្បធម៌១ Cultural Studies I
3
EAW 215
ជំនាញនៃការសរសេរ១ Academic Writing I
3
ELS 216
ការសិក្សាអក្សរសិល្បិ៍១ Literature Studies I
3
ENG 328
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម៣ English Supporting Pro.III
3
EKS 217
ការសិក្សាភាសាខ្មែរ១ Khmer Stuidies I
3
ECE 218
ភាសាអង់គ្លេសស្នូល២ Core English II (Upper)
3
ECS 219
ការសិក្សាវប្បធម៌២ Cultural Studies II
3
EAW 220
ជំនាញនៃការសរសរ២ Academic Writing II
3
ELS 221
ការសិក្សាអក្សរសិល្បិ៍២ Literature Studies II
3
EKS 222
ការសិក្សាភាសាខ្មែរ២ Khmer Stuidies II
3
ENG 328
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម៤ English Supporting Pro.IV
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name in English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
ECE 323
ភាសាអង់គ្លេសស្នូល១ Core English I (Advance)
3
ECS 324
ការសិក្សាវប្បធម៌៣ Cultural Studies III
3
EAW 325
ជំនាញនៃការសរសេរ៣ Academic Writing III
3
ELS 326
ការសិក្សាអក្សរសិល្បិ៍៣ Literature Studies III
3
EKS 327
ការសិក្សាភាសាខ្មែរ៣ Khmer Stuidies III
3
ENG 328
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម៥ English Supporting Pro. V
3
ECS 329
ភាសាអង់គ្លេសស្នូល២ Core English II ( Advance)
3
ACW 332
ជំនាញនៃការសរសេរ៤ Academic Writing IV
3
KINS 333
ការសិក្សាអក្សរសិល្ប៍៤ Literature Studies IV
3
EKS 332
ការសិក្សាវប្បធម៌ខ្មែរ៤ Khmer Cutural Studies
3
KSOT 335
ការសិក្សាភាសាខ្មែរ៤ Khmer Studies IV
3
ENG 336
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម៦ English Supporting Pro. VI
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name in English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
EINC 433
ទំនាក់ទំនងអន្តរវប្បធម៌ Inter-cultural Communication
3
EORI 434
ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់ Oral Interpretation
3
EPS 435
ការអត្ថាធិប្បាយ សាធារណៈ Public Speaking
3
ETW 436
សំណេរបច្ចេកទេស Technical Writing
3
ETIN 437
ការបកប្រែ និងការប្រែសម្រួល Translation and Interpretation
3
RM 438
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ Research Methodology
3
សារណា និងការពារសា រណាឬសិក្សាបន្ថែម ៤មុខវិជ្ជា Thesis and Presentation or 4 additional courses
12