University of Management and Economics
១.គោលបំណងនៃការសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សាសំរាប់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ជាកម្មវិធីសិក្សាមួយដែល ផ្តោតសំខាន់លើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិទាំងឡាយ ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការ ប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយចីរភាព។ កម្មវិធីនេះមានគោលដៅក្នុងការបណ្តុះ បណ្តាលនិស្សិតរយៈពេល៤ឆ្នាំ ដើម្បីផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវជំនាញ និងចំណេះដឹងជាច្រើន ដូចជា៖ ការស្វែងយល់ អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃមច្ឆាជាតិ ច្បាប់ជលផល និង នេសាទ ប្រ ពន្ធ័ជីវចំរុះនៃតំបន់ទឹកសាប និងតំបន់ សមុទ្រ សេដ្ឋកិច្ចនៃផលនេសាទ ធនធានត្រី ទឹកសាប-ទឹកប្រៃ ការគ្រប់គ្រងព្រៃលិចទឹកដែលជាជម្រកមច្ឆាជាតិនៅតាមសហគមន៍ នេសាទ និងការគ្រប់គ្រងតំបន់ទេសចរណ៍បែបធម្មជាតិ ។ ជាងនេះទៅទៀត កម្មវិធី សិក្សានេះ នឹងជំរុញឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ចេះស្រលាញ់ និង អភិរក្សធនធានជលផល ការទាញ យកអត្ថប្រយោជន៍ពីធនធានជលផល ដើម្បីបំរើបំរាស់ឲ្យវិស័យឧស្សាហ កម្ម សិប្បកម្ម និង ការ ផលិតជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគប្រចាំថ្ងៃនានា ។ ដូច្នេះកម្មវិធី សិក្សាលើឯកទេសជលផល ពិតជានឹងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាក្នុងការលើកកំពស់និង ការការពារនូវតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលស្ថិតនៅជុំវិញបឹង ទន្លេសាប ជាពិសេសការធ្វើវារីវប្បកម្ម ជាគោលនយោបាយអាទិភាពមួយក្នុងមុំមួយ នៃយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណរបស់ រដ្ឋាភិបាលដែលបានចែងថាការធ្វើកំណែទម្រង់ លើវិ ស័យកសិកម្ម នឹងនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការលូតលាស់រីកចំរើន ។
២.ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា
និស្សិតក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សា អាចយកចំណេះដឹង និង ជំនាញវិជា្ជជីវៈទាំងឡាយ ទៅអនុវត្តជាក់ស្តែងដូចជា ការចិញ្ចឹមត្រី ការចិញ្ចឹមបង្គា ជាដើម ដើម្បីលើកស្ទួយ កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អង្គការជាតិ-អន្តរ ជាតិដែលកំពុងតែអនុវត្តកម្មវិធីរបស់ខ្លូនក្នុងវិស័យ ជលផល និង នេសាទនេះពិតជា នឹងត្រូវការ បុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ និងជំនាញវិជា្ជជីវៈច្បាស់លាស់ ក្នុងវិស័យនេះ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាហើយមានបំណងចង់ បន្តការសិក្សា លើឯកទេសនេះបន្ថែមទៀត នៅថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាបានយ៉ាង ងាយស្រួល ។
៣.រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
HISC 101
ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា History of Cambodia
3
OAD 102
គ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ Office Administration
3
SO 103
សង្គមវិទ្យា Sociology
3
CS 104
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science
3
ENG 105
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត ១ English Skill for University Level I
3
BUD 106
មួលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះពុទ្ធសា សនា Basic of Buddhism
3
BMAT 107
គណិតវិទ្យាអាជីវកម្ម Business Math
3
CODE 108
អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ Community Development
3
តម្រង់ទិស
ENVR 109
បរិស្ថានវិទ្យា Environment
3
តម្រង់ទិស
ENG 110
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត២ English Skill for University Level II
3
PMKT 111
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារ Principle of MarketingI
3
បន្ថែម
IMGT 112
សេចក្តីផ្តើមនៃការគ្រប់គ្រង Inroduction to Management
3
បន្ថែម
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
AGEX 213
ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម Agricultural Extension
3
AGEN 214
គ្រឿងយន្តកសិកម្ម Agricultural Engineering
3
FMGT 215
ការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ Forest Management
3
SSc 216
វិទ្យាសាស្រ្តដី Soil Science
3
PLPH 217
រុក្ខសរីរាង្គវិទ្យា Plant Physiology
3
ENG 218
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម កម្រិត ៣ English Supporting Program III
3
AQA 219
ជលវប្បកម្ម Aquaculture
3
LPR 220
ការចិញ្ជឹមសត្វ Livestock Production
3
PLPA 221
រោគសាស្រ្តដំណាំ Plant Pathology
3
WMGT 222
ការគ្រប់គ្រងទឹក Water Management
3
FRS 223
ការស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធកសិ កម្ម Farming Reaserch System
3
ENG 224
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម កម្រិត ៤ English Supporting Program IV
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
FIHA 325
ការប្រមូលផលនេសាទ Fish Harvesting
3
FIPD 326
ដំណើរបម្លាស់ទីរបស់ត្រី Fish Population Dynamics
3
FIGT 327
បច្ចេកទេសនៃការ នេសាទត្រី Fishing Gear & Technology
3
FILA 328
ច្បាប់ជលផល Fisheries Law
3
WSHMGT 329
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹក Watershed Management
3
ENG 330
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម ៥ English Supporting Program V
3
INAQA 331
ការធ្វើវារីវប្បកម្មនៅតាម តំបន់ឆ្នេរ Inland Aquaculture
3
FIPROT 332
បច្ចេកទេសផលិត និងចិញ្ចឹមត្រី Fish Processing Technology
3
REFI 333
ការប្រើប្រាស់អាង ចិញ្ចឹមត្រី Reservior Fisheries
3
NASE 334
ការធ្វើដំណើរតាមនាវា និងសមុទ្រ Navigation and Seamanship
3
FIEIA 335
ការវាយតម្លៃទៅលើផល ប៉ះពាល់នៃបរិស្ថានចំពោះ ជលផល Fisheries Environmental Impact Assessment
3
ENG 336
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម ៦ English Supporting Program VI
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
IFIMGT 437
ការគ្រប់គ្រងផល នេសាទ Fisheries Management
3
CMAQA 438
ការសិក្សាពីប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះ ក្នុងបាតសមុទ្រ និង តំបន់ឆ្នេរ Coastal & Marine Aquaculture
3
FICDMGT439
ការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ សហគមន៍នេសាទ Fisheries Community Development & Management
3
FIPA 440
រោគសាស្រ្តមច្ឆាជាតិ Fish Pathology
3
PFITAQABI 441
មូលដ្ឋានគ្រឺះនៃបច្ចេកទេស នេសាទ និងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះ Principle Fisheries Techniques in Aquatic Biology
3
FINU 442
ចំណីអាហារដែលផលិតអំពី សាច់ត្រី Fish Nutrition
3
GEFIBR 443
ស៊ីនេទិច និងការ ចិញ្ចឹមត្រី Genetics and Fish Breeding
3
REME 444
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ Research Methodology
3
សារណា និង ការការពាររឺរៀនបន្ថែម បួនមុខវិជ្ជា Thesis & Presentation or 4 additional courses
12