University of Management and Economics
១.គោលបំណងនៃការសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សាសំរាប់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ជាកម្មវិធីសិក្សាមួយដែល ផ្តោតសំខាន់លើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិទាំងឡាយ ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការប្រើ ប្រាស់ធនធាន ប្រកបដោយចីរភាព។ កម្មវិធីនេះមានគោលដៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តា លនិស្សិតរយៈពេល៤ឆ្នាំ ដើម្បីផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវជំនាញ និងចំណេះដឹងជាច្រើនដូច ជា៖ ការស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិច្បាប់រដ្ឋបាល ព្រៃឈើ ប្រពន្ធ័ជីវចំរុះ នៃព្រៃឈើ សេដ្ឋកិច្ចនៃព្រៃឈើ ធនធានសត្វព្រៃ ការគ្រប់គ្រង ព្រៃសហគមន៍ និងការ គ្រប់គ្រងតំបន់ទេសចរណ៍បែបធម្មជាតិ ។ ជាងនេះទៅទៀត កម្មវិធីសិក្សានេះ នឹងជំ រុញឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ចេះស្រលាញ់ព្រៃឈើ ការពារព្រៃឈើ និងការទាញ យកអត្ថ ប្រយោជន៍ពីព្រៃឈើ ដើម្បីបំរើបំរាស់ឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្ម សំណង់ សិប្បកម្ម និងការ ផលិតជាគ្រឿងសង្ហារឹមនានា ។ ដូច្នេះកម្មវិធីសិក្សាលើឯកទេសរុក្ខកម្ម និង អភិរក្ស ព្រៃឈើ ពិតជា នឹងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើក កំពស់ និង ការការពារនូវធនធានធម្មជាតិដូចជាព្រៃឈើនេះនៅកម្ពុជា ។
២.ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា
និស្សិតក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សា អាចយកចំណេះដឹង និង ជំនាញវិជា្ជជីវៈទាំងឡាយ ទៅអនុវត្តនៅតាមក្រុមហ៊ុន អង្គការជាតិ-អន្តរជាតិ និង សហគា្រសដែលកំពុងតែប្រតិ បត្តិសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែលពាក់ពន្ធ័ទៅនឹងវិស័យព្រៃឈើ និង ដំណាំឧស្សាហកម្ម ប្រកបដោយជោគជ័យ និងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការងារ ។ ជាក់ស្តែង ប្រទេសកម្ពុ ជាជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ច រីកចំរើនដោយពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យឧស្សាហ កម្ម និង ការផ្តល់ព្រៃសម្បទានសំរាប់វិនិយោគិនក្នុង ស្រុក និង ក្រៅស្រុកដើម្បីធើ្វអា ជីវកម្មជា ពិសេស ការអភិរក្ស ព្រៃឈើ និង ការទាញយកនូវអនុផល ព្រៃឈើជាកត្តា មួយដ៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការទប់ ស្កាត់គ្រោះធម្មជាតិនានាដែលកើតឡើងជាយថាហេ តុ ដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ និងប្រពន្ធ័អេកូឡូស៊ី ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតនិស្សិត ដែលបញ្ចប់ការសិក្សា ហើយមានបំណងចង់ បន្តការសិក្សាលើឯកទេសនេះបន្ថែម ទៀត នៅថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាបានយ៉ាងងាយស្រួល ។
៣.រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
HISC 101
ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា History of Cambodia
3
OAD 102
គ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ Office Administration
3
SO 103
សង្គមវិទ្យា Sociology
3
CS 104
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science
3
ENG 105
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត ១ English Skill for University Level I
3
BUD 106
មួលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះពុទ្ធសា សនា Basic of Buddhism
3
BMAT 107
គណិតវិទ្យាអាជីវកម្ម Business Math
3
CODE 108
អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ Community Development
3
តម្រង់ទិស
ENVR 109
បរិស្ថានវិទ្យា Environment
3
តម្រង់ទិស
ENG 110
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត២ English Skill for University Level II
3
PMKT 111
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារ Principle of MarketingI
3
បន្ថែម
IMGT 112
សេចក្តីផ្តើមនៃការគ្រប់គ្រង Inroduction to Management
3
បន្ថែម
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
AGEX 213
ការពង្រីកវិស័យព្រៃឈើ Agriculltural Extension
3
AGEN 214
គ្រឿងយន្តកសិកម្ម Agricultural Engineering
3
FMGT 215
វិស្វកម្មក្សេត្រសាស្រ្ត Agricultural Engineering
3
FMGT 215
ការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ Forest Management
3
SSC 216
វិទ្យាសាស្រ្តដី Soil Science
3
PLPH 217
រុក្ខសរីរាង្គវិទ្យា Plant Physiology
3
ENG 218
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម ៣ English Supporting Program III
3
AQU 219
ជលវប្បកម្ម Aquaculture
3
LPR 220
ការចិញ្ចឹមសត្វ Livestock Production
3
PLPA 221
រោគសាស្រ្តដំណាំ Plant Pathology
3
WMGT 222
ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក Water Management
3
FRS 223
ការស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធកសិ កម្ម Farming Reaserch System
3
ENG 224
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម កម្រិត ៤ English Supporting Program IV
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
CRPR 325
ការការពារគ្រាប់ធញ្ញជាតិ Crop Protection
3
FMSM 326
អាជីវកម្មព្រៃឈើ និងរោងចក្រអាឈើ Forest Mechanizing & Saw Milling
3
TRCR 327
កសិផលនៃតំបន់ត្រូពិច Tropical Crop
3
FOLA 328
ច្បាប់ព្រៃឈើ Forestry Law
3
AGLA 329
ច្បាប់កសិកម្ម Agricultural Law
3
ENG 330
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម ៥ English Supporting Program V
3
WTU 331
បច្ចេកទេស និងបំរើបំរាស់ធនធាន ព្រៃឈើ Wood Technology & Utilization
3
TRPA 332
រោគសាស្រ្តនៃដើមឈើ Tree Pathology
3
FOEC 333
សេដ្ឋកិច្ចព្រៃឈើ Forest Economics
3
FTSI 334
ការបណ្តុះពូជកូនឈើ Forest and Tree Seed Improvement
3
FOBI 335
ព្រៃឈើ និងប្រព័ន្ធជីវៈ ចម្រុះ Forest Biodiversity
3
ENG 336
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម ៦ English Supporting Program VI
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
FEX 437
ការពង្រីកវិស័យព្រៃឈើ Forest Extension
3
FECL 438
អេកូឡូស៊ីនៃព្រៃឈើ Forest Ecology
3
WL 439
ការសិក្សាអំពីសត្វព្រៃ Wildlife
3
FBO 440
ការបែងចែកតំបន់ព្រៃឈើ Forest Botany (Ethno Botany)
3
FTMGT 441
ការគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ ព្រៃឈើ Forest Tourism Managemente
3
SOCF 442
ការគ្រប់គ្រងព្រៃសហគមន៍ Social/Community Forestry
3
REME 443
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ Research Methodology
3
សារណា និងការពារសា រណា Thesis
12
សិក្សាបន្ថែម ៤មុខវិជ្ជា 4 additional courses
12