University of Management and Economics
១.គោលបំណងនៃការសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សា សំរាប់បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយនេះ នឹងអាចជួយឲ្យនិស្សិត បានយល់ដឹងអំពីបរិបទនយោបាយក្នុងប្រទេស ក្នុងតំបន់ និងសកលលោក ដែលជា មុខវិជ្ជាមួយផ្តល់ចំណេះដឹងនិងបង្កើនសមត្ថភាពដល់និស្សិត ដើម្បីឲ្យពួកគេមានភាព ជឿជាក់ក្នុងការចូលរួមចំណែក ថែរក្សានូវស្ថេរភាពនយោបាយរបស់ប្រទេស តំបន់ និងសកលលោក ក្នុងន័យពង្រឹងនិងពង្រីកវិស័យទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេជាតិផងដែរ។
២.ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សាលើឯកទេសវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយនេះ អាចជួយអោយនិស្សិតមាន សមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនិងឯកជននានា ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែឆ្ពោះទៅរកនីតិរដ្ឋពេញលេញ ក៏ដូចជាការធ្វើសមាហរ ណកម្មទៅក្នុងតំបន់ ពិភពលោកផងដែរ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតនិស្សិតក៏អាច ស្វែងរកការ ងារនៅតាមបណ្តាស្ថាប័ន សហគ្រាសឯកជន ឬ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល អង្គការសង្គ មស៊ីវិលអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលកំពុងតែបោះទុនវិនិយោគ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើង ។ លើសពីនេះទៀតនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រអាចបន្ត ការសិក្សាលើឯកទេសនេះបន្ថែមទៀតនៅថ្នាក់ ក្រោយឧត្តមសិក្សាបានយ៉ាងងាយ ស្រួល ។
៣.រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
HISC 101
ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា History of Cambodia
3
OAD 102
គ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ Office Administration
3
SO 103
សង្គមវិទ្យា Sociology
3
CS 104
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science
3
ENG 105
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត ១ English Skill for University Level I
3
BUD 106
មួលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះពុទ្ធសា សនា Basic of Buddhism
3
BMAT 107
គណិតវិទ្យាអាជីវកម្ម Business Math
3
INTRL 108
សេចក្តីផ្តើមនៃច្បាប់ Introduction to Law
3
CONSL 109
នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ Constituational Law
3
ENG 110
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត២ English Skill for University Level II
3
PMKT 111
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារ Principle of MarketingI
3
បន្ថែម
IMGT 112
សេចក្តីផ្តើមនៃការគ្រប់គ្រង Inroduction to Management
3
បន្ថែម
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
CIVL 213
នីតិរដ្ឋប្បវេណី ១ Civil Law 1
3
GENCL 214
នីតិព្រហ្មទណ្ឌទូទៅ ១ General Criminal Law 1
3
CONTL 215
នីតិកិច្ចសន្យា Contract Law
3
LABL 216
នីតិការងារ Labor Law
3
ADML 217
នីតិរដ្ឋបាល Administrative Law
3
ENG 218
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម កម្រិត ៣ English Supporting Program III
3
CIVL 219
នីតិរដ្ឋប្បវេណី ២ Civil Law 2
3
GENCL 220
នីតិព្រហ្មទណ្ឌទូទៅ ២ General Criminal Law 2
3
CRIP 221
នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ Criminal Procedure
3
CIVP 222
នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី Civil Procedure
3
MFL 223
ច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងគ្រួសារ Marriage and Family Law
3
ENG 224
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម កម្រិត ៤ English Supporting Program IV
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
POLS 325
វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ Political Science
3
STAT 326
ទ្រឹស្តីនៃរដ្ឋ State Theories
3
PUBP 327
គោលនយោបាយ សាធារណៈ Administrative Procedure
3
HISPI 328
ប្រវត្តិទស្សនៈនយោបាយ History of Political Ideas
3
PUBSL 329
នីតិសេវាសាធារណៈ Public Service Law
3
ENG 330
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម ៥ English Supporting Program V
3
PRIL 331
នីតិអន្តរជាតិឯកជន Privat International Law
3
SOCSL 332
នីតិសន្តិសុខសង្គម Social Security Law
3
INTR 333
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ International Relation
3
POLB 334
ឥរិយាបទនយោបាយ Political Behavior
3
PUBFL 335
នីតិហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ Public Financial Law
3
ENG 336
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម ៦ English Supporting Program VI
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
TAXL 437
នីតិពន្ធដារ Taxation Law
3
STATA 438
រដ្ឋនិងអាជ្ញាធរដែនដី State and Teritory Authority
3
POLT 439
ទ្រឹស្តីនយោបាយ Political Theory
3
COMGO 440
រដ្ឋាភិបាលប្រៀបធៀប Comparative Goverment
3
POLP 441
គណបក្សនយោបាយ Political Party
3
RM 442
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ Research Methodology
3
សារណា និងការពារសារណាឬ សិក្សាបន្ថែម ៤មុខវិជ្ជា Thesis and Presentation or 4 additional courses
12