University of Management and Economics
១.គោលបំណងនៃការសិក្សា
កម្មវិធីសិក្សាសំរាប់បរិញ្ញាបត្រអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ជាកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលស្របតាម បរិបទក្នុង ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជានាពេល បច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជានាពេលអនាគតផង ដែរ។ កម្មវិធីនេះមានគោលដៅ ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតរយៈពេល៤ឆ្នាំ ដើម្បី ផ្តល់ ឲ្យពួកគេនូវជំនាញនិងចំណេះដឹងជាច្រើនដូចជា៖ ចិត្តវិជ្ជាអប់រំសហគមន៍ ការថែ រក្សាសុខភាពសាធារណៈ សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និង ការ អភិវឌ្ឍន៍ ការគ្រប់គ្រងគំរោង និង ការរៀបចំផែនការ ការគ្រប់គ្រងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង ទស្សនៈទូទៅនៃការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នៅតាមទីជនបទ ។ ជាងនេះទៅទៀត កម្មវិធីសិក្សានេះ នឹងជំរុញ ឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ចេះអភិវឌ្ឍសហគមន៍រស់នៅរបស់ខ្លួន ឬក៏នឹងក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង អ្នកសំរបសំរួល សហគមន៍ អ្នករៀបចំ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាដើម ។ល។ ដូច្នេះ កម្មវិធីសិក្សាលើឯកទេស អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ពិត ជានឹងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការលើកកំពស់សេដ្ឋ កិច្ចរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតាមទីជនបទ និង ការកាត់បន្ថយនូវភាពក្រីក្រ ។
២.ឱកាសការងារនិងការបន្តការសិក្សា
និស្សិតក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សា អាចយកចំណេះដឹង និង ជំនាញវិជា្ជជីវៈទាំងឡាយ ទៅបម្រើការងារនៅតាមអង្គការជាតិ-អន្តរជាតិ ដែលកំពុងតែអនុវត្តកម្មវិធីរបស់ខ្លូន ក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ ជនបទប្រកបដោយសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងជំនាញវិជា្ជជីវៈ ច្បាស់លាស់ក្នុងវិស័យនេះ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សា ហើយមាន បំណងចង់បន្តការសិក្សាលើឯកទេសនេះបន្ថែមទៀត នៅថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា បានយ៉ាងងាយស្រួល ។
៣.រចនាសម្ពន្ធ័កម្មវិធីសិក្សា
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
HISC 101
ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា History of Cambodia
3
OAD 102
គ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ Office Administration
3
SO 103
សង្គមវិទ្យា Sociology
3
CS 104
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ Computer Science
3
ENG 105
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត ១ English Skill for University Level I
3
BUD 106
មួលដ្ឋានគ្រឹះនៃព្រះពុទ្ធសា សនា Basic of Buddhism
3
BMAT 107
គណិតវិទ្យាអាជីវកម្ម Business Math
3
CODE 108
អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ Community Development
3
តម្រង់ទិស
ENVR 109
បរិស្ថានវិទ្យា Environment
3
តម្រង់ទិស
ENG 110
អង់គ្លេសសម្រាប់សាកលវិ ទ្យាល័យ កម្រិត២ English Skill for University Level II
3
PMKT 111
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារ Principle of MarketingI
3
បន្ថែម
IMGT 112
សេចក្តីផ្តើមនៃការគ្រប់គ្រង Inroduction to Management
3
បន្ថែម
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
FIPH 213
ការពង្រីកកសិកម្ម Agricultural Extension
3
AGEN 214
គ្រឿងយន្តកសិកម្ម Agricultural Engineering
3
FMGT 215
ការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ Forest Management
3
SSc 216
វិទ្យាសាស្រ្តដី Soil Science
3
PLPH 217
រុក្ខសរីរាង្គវិទ្យា Plant Physiology
3
ENG 218
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម កម្រិត ៣ English Supporting Program III
3
AQA 219
ជលវប្បកម្ម Aquaculture
3
LPR 220
ការចិញ្ជឹមសត្វ Livestock Production
3
PLPA 221
រោគសាស្រ្តដំណាំ Plant Pathology
3
WMGT 222
ការគ្រប់គ្រងទឹក Water Management
3
FRS 223
ការស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធ កសិកម្ម Farming Reaserch System
3
ENG 224
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម កម្រិត ៤ English Supporting Program IV
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
FIHA 325
ការប្រមូលផលនេសាទ Fish Harvesting
3
RUSP 325
ចិត្តសាស្រ្តសង្គមជនបទ ១ Rural Social Psychology I
3
RUEC 326
សេដ្ឋកិច្ចជនបទ ១ Rural Economics I
3
FOLA 327
ច្បាប់ព្រៃឈើ Forestry Law
3
FILA 328
ច្បាប់ជលផល Fisheries Law
3
AGLA 329
ច្បាប់កសិកម្ម Agricultural Law
3
ENG 330
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម ៥ English Supporting Program V
3
RSP 331
ចិត្តសាស្រ្តសង្គមជនបទ ២ Rural Social Psychology II
3
PHCA 332
ការថែទាំសុខភាពបឋម PrimaryHealth Care
3
RUEC333
សេដ្ឋកិច្ចជនបទ ២ Rural Economics II
3
RDCP 334
ទស្សនៈអភិវឌ្ឍន៍ជន បទ និងការអនុវត្ត ១ Rural Development Concepts & Practice I
3
NRRD 335
ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ Fisheries Environmental Impact Assessment
3
ENG 336
ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម ៦ English Supporting Program VI
3
លេខកូដ មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរ Name In English ក្រេឌីត ផ្សេងៗ
RDCP 437
ទស្សនៈអភិវឌ្ឍន៍ជន បទ និងការអនុវត្ត ២ Rural Development Concepts & Practice II
3
TLPMGTT438
ដំណើរការបណ្តុះបណ្តាល និង ការគ្រប់គ្រងវគ្គបណ្តុះ បណ្តាល Teaching &learning Process of Management of Training
3
APTE 439
ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Appropreiate Technology
3
PMP 440
ការធ្វើផែនការ និង ការគ្រប់គ្រងគម្រោង Project Management & Planning
3
RMRDEX 441
វិធីសាស្រ្តសា្រវជ្រាវសម្រាប់ ការពង្រីក និងការអភិវឌ្ឍន៍ សហគមន៍ Research Method for Rural Development & Extension
3
PPADE442
ការរៀបចំកម្មវិធី អភិវឌ្ឍន៍និងពង្រីក សហគមន៍ Program Planning, Adaption and Diffusion Extension
3
REME443
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ Research Methodology
3
សារណា និង ការការពាររឺរៀនបន្ថែមបួនមុខវិជ្ជា Thesis & Presentation or 4additional courses
12